Jop Vissers Vorstenbosch

C&H Artspace DUO Jonas wijtenburg

voor informatie scroll naar benedenJopCenH-HQ-8

 

Jop-2

Jop-3JopCenH-HQ-10

 

JopCenH-HQ-4

 

English below

JOP VISSERS VORSTENBOSCH, JONAS WIJTENBURG
Bending of the neck

In deze duotentoonstelling zullen Jop en Jonas de potentie van een engagement tussen beeldende kunst en architectuur onderzoeken. De specifieke plaatsing van een sculptuur of schilderij volgens de bouwkundige constructie van een
architecturaal object is iets dat we zien in de tempels en kerken uit ons cultureel verleden. Binnen een hedendaags veld willen Jop en Jonas dit potentieel als een op zichzelf staand onderwerp onderzoeken. De kunstenaars zullen dit niet als duo doen maar vanuit hun eigen medium. De tentoonstelling zal een verweven geheel van schilderijen en sculpturen zijn dat de zelfgecreëerde architecturale problemen en oplossingen behandelt.

De schilderijen van Jop Vissers Vorstenbosch zijn het resultaat van een studie naar onderwerpen die vaak aanwezig zijn in het dagelijks leven maar meestal niet worden opgemerkt. Deze onderwerpen die voor hem opmerkelijk zijn geven hem de mogelijkheid om een verband tussen de handeling van het schilderen en het onderwerp zelf te creëren. Er zit geen twijfel in zijn penseelstreken: al zijn werk is gebaseerd op een serie van vastberaden handelingen die het beeld in de gedachten van de kunstenaar onthult en deze op het doek plaatst als definitief kunstwerk. De kunstenaar houdt zich ook bezig met de functie van het schilderij binnen de architecturale ruimte en de dialoog die daartussen plaats vindt vanwege het noodzakelijke verband dat gegenereerd wordt. Hij presenteert het doek dus als een soort installatie die de ruimte uitdaagd, waardoor hij een nieuw perspectief geeft op waar het schilderij hoort en wat de functie ervan is.

Jonas Wijtenburg begint zijn sculpturen vanuit het perspectief van functie, maar gedurende het werkproces laat hij dit geleidelijk los. Welk proces en welke uitwerking van een object zijn relevant voor een kunstenaar die de functie van een object wil bespreken? Dit is de hoofdvraag voor Wijtenburg. Het gebaar van de conceptueel ontwerper vloeit over in het gebaar van de autonome kunstenaar, waardoor toegepaste kunst gecombineerd wordt met autonome kunst. Materialiteit is het hoofdonderwerp, maar dient gelijktijdig een immaterieel, communicatief gebaar. Omdat zijn installaties uit functionaliteit ontstaan zijn de werken van Jonas Wijtenburg vaak site-specific. De materialen
die hij gebruikt zijn meestal restanten van eerdere installaties of van ideeën die niet volledig zijn uitgewerkt, waardoor elk werk een geschiedenis heeft. Door de verschillende onderdelen van de installatie steeds opnieuw te ordenen gaan zeeen intuïtieve relatie aan in plaats van een praktische.

 English

JOP VISSERS VORSTENBOSCH, JONAS WIJTENBURG
Bending of the neck

In this duo show Jop and Jonas will investigate the potential that lies within the engagement of visual arts and architecture. The specific placement of a sculpture or painting in accord with the tectonics of an architectural object is something we see in the temples and churches of our past. Within a contemporary field Jop and Jonas aim to research this potential as a subject on its own. The artists will research this topic not as a duo but through their own choices of medium. The exhibition will be an interwoven whole of paintings and sculptures dealing with self-created architectural problems and solutions.

Jop Vissers Vorstenbosch’s paintings come from a study of subjects that are not usually noticed but often present in daily life. These subjects that are remarkable for him allow him to reach the connection between the procedure of painting and the subject itself. There is no doubt in his traces; all of his work is based on a series of determined gestures that reveal the image in the artist’s mind and place it on the canvas as the final art work. The artist is also concerned with the function of the painting within the architectural space and the dialogue that is established between them due to the necessary link generated. Thus, he presents the canvas as a sort of installation that challenges the space, giving a new perspective on where the painting belongs and what its function is.
Jonas Wijtenburg starts his sculptures from a perspective of function, but he gradually lets this go during his working process. Which process and elaboration of an object are relevant for an artist that wants to talk about the function of an object? That is the main question for Wijtenburg. The gesture of the conceptual designer blends into the gesture of the autonomous artist, allowing the applied arts to combine with autonomous art. Materiality is the main subject, but serves an immaterial, communicative gesture.

Since his installations start from functionality, Jonas Wijtenburg’s pieces are often site-specific. The materials he uses are remnants from previous installations or from ideas that weren’t fully elaborated, so every piece has a history in itself. By ordering the different parts of the installation over and over again they enter an intuitive relationship instead of a practical one.

 Links:

Jonas wijtenburg

logo_4050

028852ba-9397-4b44-8d72-cadd8fa06f9e_400x400

 

De presentatiemethode is dood

De presentatiemethode is dood Mooie revolutionaire ideeën presenteren zichzelf op de bekende stoffige wijze. Ik ben het schilderij op de spijker zat. Ik ben op zoek naar een specifiekere relatie tussen kijker, ruimte en kunstwerk. Het kijken naar een schilderij aan een witte muur is van te voren al aangeleerd en geconditioneerd. Het welbekende format, vraagt nauwelijks de betrekking van de kijker. De schilderkunst is niet dood, zijn presentatiemethode wel. ‘Bending of the neck’. Het is een beslissend moment waarop de toeschouwer zijn nek moet buigen om een plafond fresco te bekijken. Simpelweg alleen kijken zit er niet in. Om het werk te kunnen ervaren moet je omhoogkijken, door deze voorwaarde wordt je uit je kijk routine gehaald en betrekt het werk je op een actieve manier. In mijn nieuwe werk zoek ik de wisselwerking tussen architectonische installatie en schildergebaar op. Je nek hoef je niet echt te buigen, maar actief betrokken word je als toeschouwer zeker. Om de schilderijen goed te kunnen bekijken, moet je op de beschilderde constructie lopen. Het ritme van deze houten constructie beweegt optisch waardoor je oog er geen rust kan vinden. De enige plek in het beeld waar je visueel rust kan vinden is op de doeken, omgekeerd van wat men gewend is met de witte muur als rustvlak. In je ooghoek blijft de optische beweging actief als een onscherpe beweging. Het kijken naar de schilderijen stelt net als het plafondfresco een voorwaarde.

IMG_0362

Situatie gewijzigd Bjarke

 

 

JopCenH-HQ-2  JopCenH-HQ-6

JopCenH-HQ-1JopCenH-HQ-3JopCenH-HQ-7

 

Situatie gewijzigd Bjarke3 Situatie gewijzigd Bjarke2

Opening

opening C&H_DSC0097 opening C&H_DSC0094 opening C&H_DSC0019 opening C&H IMG_3518 opening C&H IMG_3467

OpBouw

jop-spuiten

IMG_2413 IMG_2439JONAS WIJTENBURG Jonas wijtenburg

_DSC0059